Атестація для визнання результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

ВступникамКоментарі Вимкнено до Атестація для визнання результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

Атестація для визнання здобутих кваліфікацій освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року.

Відповідно до абзацу шостого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та наказу Міністерства освіти і науки України №237 від 19.05.2016 року  «Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 336 від 02.07.2016 року «Щодо проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року» в коледжі можна пройти атестацію для визнання здобутих кваліфікацій освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року.

Атестація проводиться у відповідності до Порядку, який розміщений на сайті.

За роз’ясненнями щодо атестації звертатись до відбіркової комісії щоденно (окрім суботи і неділі) з 9 до 17 години, або за телефонами:

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА з навчальної роботи Тел.: (0382) 63-22-72      

Відбіркова комісія ТЕЛ.: (0382) 63-22-54  

Спеціальності, за якими Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» може проводити процедуру атестації результатів навчання здобутих на тимчасово окупованій території України за освітньо – кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Спеціальність Термін дії сертифікату
1 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

(Автомобільний транспорт)

1 липня 2019 року
2 Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях (Галузеве машинобудування) 1 липня 2019 року
3 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робото технічних комплексів (Прикладна механіка) 1 липня 2019 року
4 Розробка програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення) 1 липня 2019 року
5 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж (Комп’ютерна інженерія) 1 липня 2019 року
6 Організація виробництва (Менеджмент) 1 липня 2018 року
7 Економіка (Економіка) 1 липня 2018 року

«Затверджено»

                                                                                 наказом № 234 від 07.07. 16р.

 

Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року (далі – атестація).
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

академічні права – права осіб на продовження навчання;

освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання в системі вищої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження атестації. Декларація заповнюється та підписується цією особою особисто, крім розділу III декларації, який заповнюється вищим навчальним закладом;

період навчання – будь-яка частина освітньої програми певного рівня вищої освіти, яка не становить повного курсу навчання, але дозволяє визнати набуті особою результати навчання;

професійні права – права осіб на професійну діяльність, підтверджені документом про вищу освіту державного зразка;

проходження атестації – підтвердження вищим навчальним закладом кваліфікацій, періодів та результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, з метою реалізації академічних та професійних прав осіб;

результати навчання – сукупність знань, умінь, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання, які можна визнати та оцінити за результатами проходження такою особою атестації.

Термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Термін «кваліфікація» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про вищу освіту».

 1. Цей Порядок поширюється на такі категорії осіб (далі – Заявники): громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб, зазначених у абзацах другому, третьому цього пункту, які переселилися з тимчасово окупованої території України.

Цей Порядок не застосовується стосовно осіб, на яких поширюється дія Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2014 року № 655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 593/25370 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2015 року № 964).

 1. Документи про освіту, видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.
 2. Атестація не може проводитись на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
 3. Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти проводиться відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266.

У випадках, коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) міститься інформація про те, що особа вступала і здобувала вищу освіту за переліками напрямів підготовки та спеціальностей, які діяли до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти може здійснюватися за ними або відповідно до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (далі – Таблиці відповідності).

 1. У визначеній цим Порядком процедурі атестації можуть бути визнані кваліфікації, результати навчання та періоди навчання в системі вищої освіти в межах освітньо- кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста.
 2. II. Процедура атестації
 3. Процедура атестації здійснюється коледжем з метою реалізації академічних та професійних прав Заявників у межах ліцензованих обсягів акредитованих спеціальностей. Коледж приймає до розгляду атестаційну справу, якщо до завершення строку дії відповідного сертифіката про акредитацію залишилось не менше шести місяців. Процедура атестації повинна бути завершена в межах строку дії сертифіката про акредитацію. Атестація проводиться у випадку, якщо Заявник відповідно до законодавства має право на здобуття відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня вищої освіти, крім вимоги проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році та наступних роках. У разі необхідності проведення атестації з двох та більше освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти така атестація проводиться послідовно за встановленою цим Порядком процедурою.
 4. Підставою для проведення атестації є освітня декларація, яка особисто подається Заявником до коледжу.

Коледж надає консультативну допомогу в заповненні освітніх декларацій. Інформація про можливість надання такої допомоги та контакти уповноважених на це працівників розміщена на веб-сайті коледжу.

Додатково коледж  через свій веб-сайт повідомляє про умови (у тому числі фінансові) проведення атестації, а також розклад роботи уповноважених на виконання цієї роботи підрозділів (працівників).

До освітньої декларації додаються:

1) документ, що посвідчує особу;

2) оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;

3) дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

4) копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності).

Заявник може подати інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.

Для обробки персональних даних Заявник надає вищому навчальному закладу згоду в письмовій формі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Заявник має право додати до освітньої декларації інші документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній  інформацію (ці документи (матеріали) можуть бути подані в електронному вигляді у форматі цифрових зображень). Вищий навчальний заклад у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям цих документів (матеріалів).

Посадова особа вищого навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх. Оригінали документів особисто повертаються Заявнику в той же день.

 1. Якщо документи, надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації, коледж заклад повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.
 2. Для проведення атестації коледж утворює комісію з атестації Заявника (далі – Комісія) в складі не менше трьох осіб, яка діє на підставі цього Порядку. Головою Комісії призначається директор (заступник директора) коледжу. До складу Комісії обов’язково входять: завідувач відділення, голова циклової комісії.

Організаційно-технічний супровід атестації Заявника здійснює відбіркова комісія коледжу.

Комісія надає (надсилає) Заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформацію про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. Атестація може проводитись в інші строки, якщо вони погоджені із Заявником письмово, але не пізніше одного місяця з дня отримання запрошення.

 1. Атестація Заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти. Співбесіда та комплексні контрольні заходи оцінюються за двобальною шкалою: позитивна оцінка – «зараховано», негативна оцінка – «незараховано». Оцінка вноситься до протоколу (відомості) відповідної форми атестації.
 2. Співбесіда Комісії із Заявником проводиться для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами. У співбесіді беруть участь більшість від затвердженого складу членів Комісії. Позитивна оцінка співбесіди з Комісією для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання, але не більше обсягу необов’язкових дисциплін (вибіркової частини) навчального плану за відповідний період навчання. Ці дисципліни можуть не співпадати з навчальним планом вищого навчального закладу.

Під час співбесіди Комісії із Заявником також можуть бути встановлені періоди навчання та визнані результати навчання в системі вищої освіти, які були сформовані до 20 лютого 2014 року, у тому числі передбачені стандартом вищої освіти та/або такі, що формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи.

Позитивна оцінка співбесіди з Комісією є підставою для зарахування особі дисциплін(и) за документально підтвердженою оцінкою або оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання.

 1. Комплексні контрольні заходи проводяться для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи (крім зазначених у пункті 6 цього розділу).

У межах одного контрольного заходу допускається визнання навчального навантаження в обсязі до 30 кредитів ЄКТС.

У проведенні комплексних контрольних заходів беруть участь не менше трьох членів Комісії, а також допускається залучення додаткових екзаменаторів.

Позитивна оцінка за результатами проведеного комплексного контрольного заходу для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи, є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі відповідних обов’язкових дисциплін, практик та курсових робіт навчального плану.

 1. У разі успішного проходження атестації та зарахування на навчання або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації за результатами проходження атестації Заявник протягом року з дати проходження атестації має право пройти комплексні контрольні заходи у вищому навчальному закладі, в якому йому було присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію або в якому він продовжує навчання, та отримати документ про вищу освіту державного зразка та додаток до нього з диференційованими оцінками.
 2. Атестація здобувачів вищої освіти для визнання кваліфікації проводиться екзаменаційною комісією коледжу. Види атестації здобувачів визначаються навчальними планами вищого навчального закладу. Атестація здобувачів вищої освіти для визнання здобутої кваліфікації проводиться після успішного проходження всіх інших атестацій. При проведенні атестації здобувачів повинні бути присутні не менше трьох членів Комісії незалежно від їх членства в складі екзаменаційної комісії. Кваліфікаційна робота може бути представленою та захищатись обраною Заявником мовою, якщо вона є зрозумілою членам Комісії та екзаменаційної комісії. Успішне проходження атестації здобувачів вищої освіти є підставою для прийняття рішення про присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачі диплома.
 3. Інформація про прийняття заяви Заявника про проходження атестації вноситься до ЄДЕБО.
 4. За результатами атестації Комісія впродовж трьох робочих днів приймає рішення щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в цьому вищому навчальному закладі або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома державного зразка вищого навчального закладу, в якому проведено атестацію, або відмовляє в цьому. Рішення Комісії затверджується наказом директора коледжу. Інформація про результати атестації Заявника вноситься до ЄДЕБО незалежно від прийнятого рішення. У разі продовження навчання підставою для зарахування є відповідне рішення Комісії, яке затверджується наказом директора коледжу. Інформація про Заявника та визнані періоди навчання, його освітня декларація вносяться до ЄДЕБО. Рішення Комісії, затверджене наказом директора коледжу, не може бути підставою для продовження навчання в іншому вищому навчальному закладі. У разі видачі документа про освіту державного зразка видається також додаток до нього. У разі відмови – Комісією приймається рішення про негативний результат проходження атестації, яке затверджується наказом директора коледжу. Обсяг визнаних результатів навчання не може перевищувати звичайне навантаження визнаних періодів навчання (навчальних років, семестрів), яке визначено в пункті 14 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту». Про результати процедури атестації вищий навчальний заклад повідомляє Міністерство освіти і науки України листом та надсилає копію освітньої декларації Заявника.
 5. Апеляційні заяви щодо процедури атестації та її результати подаються до коледжу. Апеляційна комісія вищого навчального закладу за результатами розгляду апеляційної заяви приймає відповідне рішення, яке затверджується керівником вищого навчального закладу. Заявник має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку. Крім того, Заявник має право звернутись для проходження атестації до іншого вищого навчального закладу. 13. Підставою для анулювання результатів атестації, яка здійснюється відповідно до цього Порядку, є подання Заявником недостовірних відомостей.

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж